Search Results


Filter Search

Reference Type

Artist

Author

 • A.L. Narasimhan
 • Anis Farooqui
 • B.V.K. Shastry
 • C.S. Krishna Setty
 • H.A. Anil Kumar
 • K.R. Nagaraj
 • K.S. Srinivasmurthy
 • K.V. Subramanyam
 • M. Manjula
 • M.H. Krishnaiah
 • N. Marishamachar
 • P.S. Kumar
 • R.A. Shantharaj
 • Ravikumar Kashi
 • Sheelakantha Pattar
 • U.S. Venkataraman

Editor

Language

Place Published

 • Bangalore

Publisher

 • A.L. Narasimhan
 • B. Gurumurthy for Aseema Prakashana
 • C.M.N. Prakashana
 • D.V. Prahlad
 • Department of Kannada & Culture
 • Karnataka Lalithakala Academy
 • Kasaravalli G. Ravish
 • Samyojitha

Year Range

From
To
Keyword searched for: N. Marishamachar

Total results found:

 • Book: Kalakosha
  Translated Title of Book: (Dictionary of Art)
  Editor: P.R. Thippeswamy, A.L. Narasimhan, N. Marishamachar, V.T. Kale and B.K. Hiremath
  Date, Year: 1994
  See More
 • Book: Shilpakala Prapancha
  Translated Title of Book: (Sculpture World)
  Editor: P.R. Thippeswamy, A.L. Narasimhan and N. Marishamachar
  Date, Year: 1994
  See More
 • Book: Kala Chethana: Kannada Kala Sahithigala Prathama Sammelana - 1995
  Translated Title of Book: (The Spirit of Art: First Kannada Literary Art Conference, 1995)
  Editor: J.M.S. Mani and H.S. Venugopal
  Date, Year: 1995
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: Prathima Lokadalli Payana
  Translated Title of Book: (Journey in the World of Metaphors)
  Author: N. Marishamachar
  See More
 • Book: Samakaleena Kale
  Translated Title of Book: (Contemporary Art)
  Author: N. Marishamachar
  Date, Year: 1982
  See More
 • Book: Hebbar
  Author: N. Marishamachar
  Date, Year: 1983
  See More
 • Book: K.G. Subramanyan
  Author: N. Marishamachar
  Date, Year: 1986
  See More
 • Book: Bharathadalli Samakaleena Kale
  Translated Title of Book: (Contemporary Art in India)
  Author: N. Marishamachar
  Date, Year: 1987
  See More
 • Book: Kalavidaru
  Translated Title of Book: (Artists)
  Author: N. Marishamachar
  Date, Year: 1989
  See More
 • Book: Bharathada Janapada Kale
  Translated Title of Book: (Indian Folk Art)
  Author: N. Marishamachar
  Date, Year: 1991
  See More
 • Book: Kala - Sankalana (Kaleya Bagge Lekhanagalu)
  Translated Title of Book: (Art - Anthology (Articles on Art))
  Author: N. Marishamachar
  Date, Year: 1994
  See More
 • Book: Haaduva Rekhe: K.K. Hebbarara Rekha Chitragalu
  Translated Title of Book: (Singing Line: K.K. Hebbar Line Drawings)
  Author: N. Marishamachar
  Date, Year: 2010
  See More
 • Book: Shilpakala Prapancha
  Translated Title of Book: (World of Sculpture)
  Title of Article/Essay: Bharathiya Mahila Shilpagalu
  Translated Title of Article/Essay: (Indian Women Sculptors)
  Author: Anis Farooqui
  Editor: P.R. Thippeswamy, A.L. Narasimhan and N. Marishamachar
  Date, Year: 1994
  See More
 • Book: Shilpakala Prapancha
  Translated Title of Book: (World of Sculpture)
  Title of Article/Essay: Readymade Shilpakale
  Translated Title of Article/Essay: (Readymade Sculpture)
  Author: Ravikumar Kashi
  Editor: P.R. Thippeswamy, A.L. Narasimhan and N. Marishamachar
  Date, Year: 1994
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Translated Title of Book: (R.M. Hadpad)
  Title of Article/Essay: Hadpad mathu Saamajika Chinthane
  Translated Title of Article/Essay: (Hadpad and Social Thinking)
  Author: M.H. Krishnaiah
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: Shilpakala Prapancha
  Translated Title of Book: (World of Sculpture)
  Title of Article/Essay: Samakaleena Shilpakale Bhuthavarthamanagala Gondala
  Translated Title of Article/Essay: (Chaos of Past and Future in Contemporary Sculpture )
  Author: H.A. Anil Kumar
  Editor: P.R. Thippeswamy, A.L. Narasimhan and N. Marishamachar
  Date, Year: 1994
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Translated Title of Book: (R.M. Hadpad)
  Title of Article/Essay: Nijaguru
  Translated Title of Article/Essay: (True Teacher)
  Author: P.S. Kumar
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: Shilpakala Prapancha
  Translated Title of Book: (World of Sculpture)
  Title of Article/Essay: Bharathada Samakaleena Shilpakaleyalli Hosa Pravruthigalu
  Translated Title of Article/Essay: (New Tendencies in Contemporary Indian Sculpture)
  Author: N. Marishamachar
  Editor: P.R. Thippeswamy, A.L. Narasimhan and N. Marishamachar
  Date, Year: 1994
  See More
 • Book: Kala Chethana: Kannada Kala Sahithigala Prathama Sammelana - 1995
  Translated Title of Book: (The Spirit of Art: First Kannada Literary Art Conference, 1995)
  Title of Article/Essay: Samyojitha' Nadedu Banda Dari
  Translated Title of Article/Essay: (The Path that 'Samyojitha' Took)
  Author: N. Marishamachar
  Editor: J.M.S. Mani and H.S. Venugopal
  Date, Year: 1995
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Translated Title of Book: (R.M. Hadpad)
  Title of Article/Essay: Prayosheela Kalavida Hadpad
  Translated Title of Article/Essay: (Experimental Artist Hadpad)
  Author: N. Marishamachar
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Translated Title of Book: (R.M. Hadpad)
  Title of Article/Essay: Kalavida Hadpad
  Translated Title of Article/Essay: (Artist Hadpad)
  Author: K.R. Nagaraj
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Translated Title of Book: (R.M. Hadpad)
  Title of Article/Essay: Samakaleena Kale mathu Ken Kala Shale
  Translated Title of Article/Essay: (Contemporary Art and Ken School of Art)
  Author: A.L. Narasimhan
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Translated Title of Book: (R.M. Hadpad)
  Title of Article/Essay: Eleya Mareyalle Kala Moggu
  Translated Title of Article/Essay: (Art Bud Behind the Leaf)
  Author: Sheelakantha Pattar
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: Shilpakala Prapancha
  Translated Title of Book: (World of Sculpture)
  Title of Article/Essay: Adunika Shilpakale
  Translated Title of Article/Essay: (Modern Sculpture)
  Author: C.S. Krishna Setty
  Editor: P.R. Thippeswamy, A.L. Narasimhan and N. Marishamachar
  Date, Year: 1994
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Translated Title of Book: (R.M. Hadpad)
  Title of Article/Essay: Arvatthara Hadpad
  Translated Title of Article/Essay: (Sixties Hadpad)
  Author: R.A. Shantharaj
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Translated Title of Book: (R.M. Hadpad)
  Title of Article/Essay: Naavu Naalvaru
  Translated Title of Article/Essay: (We Four)
  Author: B.V.K. Shastry
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Translated Title of Book: (R.M. Hadpad)
  Title of Article/Essay: Hadpad Avara Kala Srusti
  Translated Title of Article/Essay: (Artistic Creations of Hadpad)
  Author: K.S. Srinivasmurthy
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: Shilpakala Prapancha
  Translated Title of Book: (World of Sculpture)
  Title of Article/Essay: Karnatakada Adunika Shilpakale
  Translated Title of Article/Essay: (Modern Sculpture in Karnataka)
  Author: K.V. Subramanyam
  Editor: P.R. Thippeswamy, A.L. Narasimhan and N. Marishamachar
  Date, Year: 1994
  See More
 • Book: R.M. Hadpad
  Translated Title of Book: (R.M. Hadpad)
  Title of Article/Essay: R.M. Hadpadara Shilpa mathu Printgalu: Kelavu Ttippanigalu
  Translated Title of Article/Essay: (Sculptures and Prints of R.M. Hadpad: A Few Footnotes)
  Author: K.V. Subramanyam
  Editor: N. Marishamachar
  Date, Year: 1996
  See More
 • Book: Shilpakala Prapancha
  Translated Title of Book: (World of Sculpture)
  Title of Article/Essay: Samajavada mathu Shilpakale
  Translated Title of Article/Essay: (Socialism and Sculpture)
  Author: U.S. Venkataraman
  Editor: P.R. Thippeswamy, A.L. Narasimhan and N. Marishamachar
  Date, Year: 1994
  See More
 • Catalogue: Bharathada Drushya Kalavidaru
  Author: N. Marishamachar
  Date, Year: 1992
  See More
 • Catalogue: Chitra Yatre
  Title of Article/Essay: Karnatakadalli Samakaleena Kale Beladu Banda Dari
  Translated Title of Article/Essay: (Development of Contemporary Art in Karnataka)
  Author: B.V.K. Shastry
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Kalavikasa
  Title of Article/Essay: Bengaloorinalli Chitrakala Pradarshanagalu
  Translated Title of Article/Essay: (Art Exhibitions in Bangalore)
  Author: P.S. Kumar
  Editor: A.L. Narasimhan
  See More
 • Periodical: Kalavikasa
  Title of Article/Essay: Samyojitha
  Translated Title of Article/Essay: (Composed)
  Author: M. Manjula
  Editor: A.L. Narasimhan
  Date, Year: May 1979
  See More
 • Periodical: Sanchaya Samskruthika Pathrike Sankalana
  Title of Article/Essay: Hebbar avara Kalakruthigalalli Manavanannu Kuritha Kalakali
  Translated Title of Article/Essay: (Human Concerns in the Works of Hebbar)
  Author: N. Marishamachar
  Editor: D.V. Prahlad
  See More
 • Periodical: Nishada
  Title of Article/Essay: Kale mathu Kalavida: K.C.S. Paniker
  Translated Title of Article/Essay: (Art and Artist: K.C.S. Paniker)
  Author: N. Marishamachar
  Editor: Kasaravalli G. Ravish
  See More
 • Periodical: Kalavikasa
  Title of Article/Essay: Kala Charitre: N.S. Bendre
  Translated Title of Article/Essay: (Art History: N.S. Bendre)
  Author: N. Marishamachar
  Editor: A.L. Narasimhan
  See More
 • Periodical: Sankula: Srujanasheela Kaleya Dwaimasika
  Title of Article/Essay: Rashtriya Kalamela Kelavu Tippanigalu
  Translated Title of Article/Essay: (National Art Fair - Few Footnotes)
  Author: N. Marishamachar
  Editor: Vijaya
  Date, Year: Mar-Apr 1995
  See More
;
;