Search Results


Filter Search

Reference Type

Artist

 • Jagannath Ahivasi
 • V.P. Karmarkar

Author

 • Anne Carey Thomson
 • B.D. Shirgaonkar
 • B.D. Shrigaonkar
 • B.N. Sukhadwala
 • Baburao Sadwelkar
 • Bhanu Athaiyya 2 more
 • C.R. Shroff
 • Chhaya Dixit
 • D.B. Bele
 • Deepak Ghare
 • Dnyaneshwar Nadkarni
 • E. Pascual
 • G. Laxmi Narayan
 • Gita Dhir
 • H.G. Nikam
 • Henri Matisse
 • Indu Johorey
 • K. Anand Rai
 • K.G. Subramanyan
 • K.K. Menon
 • M.B. Ingle
 • M.V. Nagraj Rao
 • Madhav Imarte
 • Madhu Khanna
 • Madhuri Purandare 3 more
 • Mandakini Karnik
 • Manisha Patil
 • Mirelle Thimayya
 • Mrigank Joshi
 • N.B. Sabannavar
 • N.P. Khanvilkar
 • Naira Ahamadullah
 • Nalini Bhagwat
 • Nargish R. Irani
 • Niteen Keny
 • Nitin Dadarawala
 • P. Mansaram
 • P.A. Dhond
 • Padmini Popli
 • Prabhakar Kolte
 • R.D. Dhopeshwarkar
 • R.J. Chinwala
 • Ranjana Pathare
 • Rekha Parthasarthy
 • Rema Bharatan
 • Roy Delgarno
 • S. Vishwanathan
 • S.B. Palshikar
 • S.D. Arwade
 • S.H. Shahane
 • S.K. Lavate
 • S.M. Sampat
 • S.N. Satoor
 • Sambhaji Kadam
 • Sandhya Wagle
 • Shama Kalanjar
 • Shilpa Gupta
 • Smita Kinkle
 • Suhasini Pantvaidya
 • Usha Fenani
 • V.B. Parab
 • V.M. Sholapurkar
 • V.M. Wakankar
 • V.S. Avarsekar
 • Vasant Parab
 • Vinayak Dhulap

Editor

 • B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
 • Baburao Sadwelkar
 • Mohan Sharma
 • Niteen Keny
 • S.S. Kadam and M.G. Joshi
 • Sudhakar Yadav
 • V.B. Parab
 • V.B. Parab and Geeta Menon
 • V.B. Parab and Naira Ahmadullah
 • V.M. Sholapurkar
 • Vimal Gulati 1 more

Language

Place Published

 • Mumbai

Publisher

 • Department of Fine Arts, Sir J.J. School of Art

Year Range

From
To
Keyword searched for: Roop-Bheda

Total results found:

 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: From Da Vinci to Picasso
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Symposium on Art Education
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Symposium
  Editor: Sudhakar Yadav
  Date, Year: 2010
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Our World of Overalls
  Author: Naira Ahamadullah
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: These Five Years
  Author: Naira Ahamadullah
  Editor: V.B. Parab
  Date, Year: 1963-64
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Child as an Artist
  Author: S.D. Arwade
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Disha
  Translated Title of Article/Essay: (Directions)
  Author: Bhanu Athaiyya, Amol Palekar, Priya Tendulkar and Madhuri Purandare
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: The Modern World and its Modern Art
  Author: V.S. Avarsekar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Parampara - Kalashikshakanchi
  Translated Title of Article/Essay: (The Tradition of Art Education)
  Author: D.B. Bele
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Bombay School of Portraiture
  Author: Nalini Bhagwat
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Trip to the Glory that was Ajanta and Ellora
  Author: Rema Bharatan
  Editor: V.B. Parab and Geeta Menon
  Date, Year: 1962-63
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Art and Psychology
  Author: R.J. Chinwala
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: J.J. ani Mi
  Translated Title of Article/Essay: (J.J. and I)
  Author: Nitin Dadarawala
  Editor: Niteen Keny
  Date, Year: 2012-13
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Why Draw
  Author: Roy Delgarno
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Importance of History of Art to an Art Student
  Author: Gita Dhir
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Art Education as it Should be
  Author: P.A. Dhond
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: A Brief Sketch
  Author: P.A. Dhond
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Padmashri V.P. Karmarkar
  Author: P.A. Dhond
  Editor: V.B. Parab
  Date, Year: 1963-64
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Capt. Gladstone Solomon
  Author: P.A. Dhond
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: School of Art Band Karanyachi Yojana
  Translated Title of Article/Essay: (Plan to Close School of Art)
  Author: P.A. Dhond
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Generations of Painting Students
  Author: R.D. Dhopeshwarkar
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Form and Communication
  Author: Vinayak Dhulap
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: The Riddle of Modern Art
  Author: Chhaya Dixit
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Saundaryakrutitil Vastu Dravyache Swarup
  Translated Title of Article/Essay: (An Art Object is a Godly Experience)
  Author: Usha Fenani
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Divas J.J. tale
  Translated Title of Article/Essay: (Days in J.J.)
  Author: Deepak Ghare
  Editor: Niteen Keny
  Date, Year: 2012-13
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: From my Diary
  Author: Shilpa Gupta
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Varasa J.J. cha
  Translated Title of Article/Essay: (Legacy of J.J.)
  Author: Madhav Imarte
  Editor: Niteen Keny
  Date, Year: 2012-13
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: The Spirit of J.J.
  Author: M.B. Ingle
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Beauty all around us!!
  Author: Nargish R. Irani
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1969
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Indian Painting and Westernisation
  Author: Indu Johorey
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Ek Swargiya 'visitor'
  Translated Title of Article/Essay: (A Great Viewer)
  Author: Mrigank Joshi
  Editor: S.S. Kadam and M.G. Joshi
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Ghanvad
  Translated Title of Article/Essay: (Cubism)
  Author: Sambhaji Kadam
  Editor: Mohan Sharma
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Photography as an Art Form
  Author: Shama Kalanjar
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Kaletil Sacheband pana
  Translated Title of Article/Essay: (Stereotype in Art)
  Author: Mandakini Karnik
  Editor: S.S. Kadam and M.G. Joshi
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Crowning Glory
  Author: Niteen Keny
  Editor: Niteen Keny
  Date, Year: 2012-13
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Rain
  Author: Madhu Khanna
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Art - its development
  Author: N.P. Khanvilkar
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: J.J. cha Anabhidnya Varasa
  Translated Title of Article/Essay: (Discontinued Legacy of J.J.)
  Author: Smita Kinkle
  Editor: Niteen Keny
  Date, Year: 2012-13
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Don Kavita
  Translated Title of Article/Essay: (Two Poems)
  Author: Prabhakar Kolte
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: An Event to Remember
  Author: S.K. Lavate
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Aathavani J.J. talya
  Translated Title of Article/Essay: (Memories of J.J.)
  Author: P. Mansaram
  Editor: Niteen Keny
  Date, Year: 2012-13
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Govind Bhave
  Author: Henri Matisse
  Editor: S.S. Kadam and M.G. Joshi
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: A Disciplined Approach to Art
  Author: K.K. Menon
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: How I Became an Art Critic
  Author: Dnyaneshwar Nadkarni
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Study of Indian Art
  Author: G. Laxmi Narayan
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Mi ani J.J.
  Translated Title of Article/Essay: (J.J. and I)
  Author: H.G. Nikam
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Nothing Exists Without Faith
  Author: S.B. Palshikar
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Shall we Change
  Author: S.B. Palshikar
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Tantrik Image in my Painting
  Author: S.B. Palshikar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Relax in Silence of Word
  Author: S.B. Palshikar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Kalaprakarantil Sadharmya
  Translated Title of Article/Essay: (Similarities in Art Forms)
  Author: Suhasini Pantvaidya
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Bharatiya Chitrakala ke Udgata: Jagannath Ahivasi
  Translated Title of Article/Essay: (The Pioneer of Indian Art: Jagannath Ahivasi)
  Author: Vasant Parab
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: They should Play even though they are Painters
  Author: V.B. Parab
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Prints in BAS
  Author: V.B. Parab
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: The Role of the Graphic Artist in Art Reproduction
  Author: V.B. Parab
  Editor: V.B. Parab and Geeta Menon
  Date, Year: 1962-63
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Universality of the Appreciator and the Creator
  Author: Rekha Parthasarthy
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Exaltion of Spirit
  Author: E. Pascual
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Diary til Pane
  Translated Title of Article/Essay: (Pages from the Diary)
  Author: Ranjana Pathare
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Sir J.J. School of Art: Recollections
  Author: Manisha Patil
  Editor: Sudhakar Yadav
  Date, Year: 2010
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Sir J.J.School of Art: Chronicling Landscape
  Author: Manisha Patil
  Editor: Niteen Keny
  Date, Year: 2012-13
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Study of Portraiture
  Author: Padmini Popli
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Paris hun ek Patra
  Translated Title of Article/Essay: (A Letter from Paris)
  Author: Madhuri Purandare
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Conception of Modern Art
  Author: K. Anand Rai
  Editor: V.B. Parab and Geeta Menon
  Date, Year: 1962-63
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Abstract Art
  Author: M.V. Nagraj Rao
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Art and Craft and Modern Age
  Author: N.B. Sabannavar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: A Journey of Seven Thousand Years
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Dr. Homi J. Bhabha
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: SKF - Mural
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Ativastav-vaad (surrealism)
  Translated Title of Article/Essay: (Surrealism)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Mohan Sharma
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Learning Art in the U.S.
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Abalal Rahiman
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Kalacharya Shri. Bhosale
  Translated Title of Article/Essay: (The Great Art Teacher: Mr. Bhosale)
  Author: S.M. Sampat
  Editor: Vimal Gulati, Manek Pande and Vishnu Chaurasia
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: A Painter as I Think of Him
  Author: S.N. Satoor
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Improvement of Art Education in Our Schools
  Author: S.H. Shahane
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Introducing my Colleagues
  Author: B.D. Shirgaonkar
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Hints and Tips to Art Students
  Author: B.D. Shirgaonkar
  Editor: V.B. Parab and Geeta Menon
  Date, Year: 1962-63
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Water Colour Landscapes for Beginners
  Author: B.D. Shirgaonkar
  Editor: V.B. Parab
  Date, Year: 1963-64
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Pencil Drawing
  Author: B.D. Shirgaonkar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Education vs the New Age
  Author: V.M. Sholapurkar
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Summing up (Symposium on art education)
  Author: V.M. Sholapurkar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Act! The Critical
  Author: V.M. Sholapurkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Problems of Specialisation in the New Course
  Author: V.M. Sholapurkar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Proximity of Creative Enviroment
  Author: V.M. Sholapurkar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: The Acceptance of New Ideas
  Author: B.D. Shrigaonkar
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: On a Shooting Spree
  Author: C.R. Shroff
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1969
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Artists and Media
  Author: K.G. Subramanyan
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: When I was a Student
  Author: B.N. Sukhadwala
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Perspective as I Teach it
  Author: B.N. Sukhadwala
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Design
  Author: Mirelle Thimayya
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Impressions of English Art Student
  Author: Anne Carey Thomson
  Editor: V.B. Parab and Naira Ahmadullah
  Date, Year: 1961
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Every Teacher Says Something Different
  Author: S. Vishwanathan
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Modernism in India
  Author: Sandhya Wagle
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Letters as Design
  Author: V.M. Wakankar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
;
;