Search Results


Filter Search

Reference Type

Artist

Author

 • Amina Kar
 • Baburao Sadwelkar
 • Baburao Sadwelkar and A.N. Pedgekar
 • C.R. Shroff
 • Charles Fabri 1 more
 • Del Teil
 • Dnyaneshwar Nadkarni
 • G. Ravish Kasaravalli
 • G. Venkatachalam
 • Jag Mohan 2 more
 • Jaya Appasamy
 • K.G. Subramanyan
 • Madhu Khanna
 • Nargish R. Irani
 • Norbert Lynton
 • P.A. Dhond
 • Ratan Parimoo
 • Rita Sinha
 • Roy Delgarno
 • S.A. Krishnan
 • S.B. Palshikar
 • S.H. Shahane
 • Sudhakar Lavate
 • Suhasini Pantvaidya
 • Sunanda
 • USAB
 • V.M. Sholapurkar
 • Vishwanath Sholapurkar

Editor

 • B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
 • Baburao Sadwelkar
 • Jaya Appasamy
 • Mohan Sharma
 • Neeta Satish Naik
 • P.V. Janakiram
 • Piyush Daiya
 • Saryu Doshi
 • Satish Naik
 • Satish Tambe and Hemant Karnik
 • V.M. Sholapurkar

Language

Place Published

 • Bangalore
 • Bombay
 • Calcutta
 • Madras
 • Mumbai
 • New Delhi
 • Pune

Publisher

 • Akshat Prakashan
 • Department of Fine Arts, Sir J.J. School of Art
 • Hemant Karnik
 • Karnataka Lalithakala Academy
 • Lalit Kala Akademi
 • Marg Publications
 • Mehta Publishing House
 • Modern Review Office
 • Neeta Satish Naik
 • Progressive Painters' Association, Madras

Year Range

From
To
Keyword searched for: Baburao Sadwelkar

Total results found:

 • Book: G.S. Shenoy
  Author: G. Ravish Kasaravalli
  Date, Year: 1995
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Hindi Chitrakalechya Navyavata
  Translated Title of Article/Essay: (New Ways in Hindi Art)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Rabindra Tagore Yanchi Chitrakala
  Translated Title of Article/Essay: (The Art of Rabindranath Tagore)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Balchitre
  Translated Title of Article/Essay: (Child Art)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Hi Don Chitre: ekmekanshi durache nate sanganari
  Translated Title of Article/Essay: (These Two Images: Distantly Related)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Kolhapurachi Kala Parampara
  Translated Title of Article/Essay: (Art Tradition of Kolhapur)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Mumbait Chitrakaranchi Upasmar
  Translated Title of Article/Essay: (Financial Problems of Mumbai Artists)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Tarun Chitrakarancha Pratikar Ani Tyanche Astitva
  Translated Title of Article/Essay: (Young Artists' Resistance and Survival)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Ratikrida: kaletil haravlela saundaryanubhav
  Translated Title of Article/Essay: (Ratikrida [Love Making]: The Lost Aesthetics in Art)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Kalavantancha Rasik Mitra: Dr. Homi Bhabha
  Translated Title of Article/Essay: (Artists' Connoisseur Friend: Dr. Homi Bhabha)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Rajashrayache Pav Shatak (Maharashtra Rajya Kala Pradarshan)
  Translated Title of Article/Essay: (Twenty-five Years of Royal Patronage (Maharashtra State Art Exhibition))
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Shapit Bhumivaril Dharmayuddha: kalasanchalanalaya ani mi
  Translated Title of Article/Essay: (Holy War in an Accursed Land: Art Directorate and me)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Bhimsen-Husain: ek anokhi jugalbandi
  Translated Title of Article/Essay: (Bhimsen-Husain: A Unique Duo)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Maharashtratil Drukakalancha Haravat Chalalela Itihas
  Translated Title of Article/Essay: (The Disappearing History of Visual Arts in Maharashtra)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Bombay Art Society-cha Shambhar Varshancha Itihas
  Translated Title of Article/Essay: (One Hundred Years' History of Bombay Art Society)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Nirashrit Kalavant
  Translated Title of Article/Essay: (Destitute Artist)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Baburao Painter Ani Samakalin Kalajagat
  Translated Title of Article/Essay: (Baburao Painter and the Contemporary Art World)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Kala Academy-che Jhale Tari Kay?
  Translated Title of Article/Essay: (What Happened to the Art Academy?)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Portrait Painting: Ek Dhyas
  Translated Title of Article/Essay: (Portrait Painting: A Passion)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Vinashva Kaleche Saundaryashastra
  Translated Title of Article/Essay: (The Aesthetics of Destructive Art)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Vartaman Chitrasutra
  Translated Title of Book: (Contemporary Principles of Art)
  Title of Article/Essay: Ameriketil Kala Jagatat Hindtanna
  Translated Title of Article/Essay: (A Tour within the American Art World)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Feb 1996
  See More
 • Book: Kala Bharati
  Translated Title of Book: (Art of India)
  Title of Article/Essay: Maharashtra ka Kala Pravaah - 'Bombay School'
  Translated Title of Article/Essay: ('Bombay School' - Current of Art of Maharashtra)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Piyush Daiya
  Date, Year: 2010
  See More
 • Book: Kala Bharati
  Translated Title of Book: (Art of India)
  Title of Article/Essay: Baalchitra
  Translated Title of Article/Essay: (Child Art/Children's Art)
  Author: Baburao Sadwelkar and A.N. Pedgekar
  Editor: Piyush Daiya
  Date, Year: 2010
  See More
 • Newspaper: Maharashtra Times
  Title of Article/Essay: Lord Ray ani Kala Ghoda
  Translated Title of Article/Essay: (Lord Ray and Kala Ghoda)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 18 Sep 1994
  See More
 • Newspaper: Lokasatta
  Title of Article/Essay: Visavya Shatakatil Bharatiya Chitrakala
  Translated Title of Article/Essay: (Indian Art in the 20th Century)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 27 Feb 2000
  See More
 • Newspaper: Lokasatta
  Title of Article/Essay: 20 vya Shatakatil Bharatiya Chitrakala Ghatna ani Parivartan
  Translated Title of Article/Essay: (Indian Painting in the 20th Century: Events and Transformations)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 20 Feb 2000
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Symposium on Art Education
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Why Draw
  Author: Roy Delgarno
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: School of Art Band Karanyachi Yojana
  Translated Title of Article/Essay: (Plan to Close School of Art)
  Author: P.A. Dhond
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Beauty all around us!!
  Author: Nargish R. Irani
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1969
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Rain
  Author: Madhu Khanna
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Chinha
  Title of Article/Essay: Baburao Sir
  Author: Sudhakar Lavate
  Editor: Satish Naik
  Date, Year: 2002
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Relax in Silence of Word
  Author: S.B. Palshikar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Kalaprakarantil Sadharmya
  Translated Title of Article/Essay: (Similarities in Art Forms)
  Author: Suhasini Pantvaidya
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1973-74
  See More
 • Periodical: Satyakatha
  Title of Article/Essay: Sadhana Kumar Ankachya Nimittane
  Translated Title of Article/Essay: (For the Issue of Sadhana Kumar)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Aug 1952
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: A Journey of Seven Thousand Years
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: B.N. Sadwelkar and V.B. Parab
  Date, Year: 1956
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Dr. Homi J. Bhabha
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: SKF - Mural
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: V.M. Sholapurkar
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Ativastav-vaad (surrealism)
  Translated Title of Article/Essay: (Surrealism)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Mohan Sharma
  Date, Year: 1965-66
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Learning Art in the U.S.
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Abalal Rahiman
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Satyakatha
  Title of Article/Essay: Bhau Haldankar
  Author: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: Sep 1968
  See More
 • Periodical: Chinha
  Title of Article/Essay: Arthat Kalasanchanalaya ani Mi
  Translated Title of Article/Essay: (Directorate of Art and Me)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Neeta Satish Naik
  Date, Year: Oct 1987
  See More
 • Periodical: Aajacha Charvak
  Title of Article/Essay: Mi ani Majhi Samakalinata
  Translated Title of Article/Essay: (Me and My Contemporaneity)
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Satish Tambe and Hemant Karnik
  Date, Year: 1998
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Improvement of Art Education in Our Schools
  Author: S.H. Shahane
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Satyakatha
  Title of Article/Essay: Bombay Art Society che Baburao Sadwelkar-anchya Chitranche Pradarshan
  Translated Title of Article/Essay: (Baburao Sadwelkar's Painting Exhibition Organised by Bombay Art Society)
  Author: Vishwanath Sholapurkar
  Date, Year: Feb 1964
  See More
 • Periodical: Satyakatha
  Title of Article/Essay: Pratima 1963
  Author: Vishwanath Sholapurkar
  Date, Year: Feb 1964
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Act! The Critical
  Author: V.M. Sholapurkar
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: On a Shooting Spree
  Author: C.R. Shroff
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1969
  See More
 • Periodical: Roop-Bheda
  Title of Article/Essay: Artists and Media
  Author: K.G. Subramanyan
  Editor: Baburao Sadwelkar
  Date, Year: 1966-67-68
  See More
 • Periodical: Artrends: A Contemporary Art Bulletin
  Title of Article/Essay: Baburao Sadwelkar
  Author: Sunanda
  Editor: P.V. Janakiram
  Date, Year: Jan-Apr 1967
  See More
 • Periodical: The Modern Review
  Title of Article/Essay: National Exhibition of Art (1966)
  Author: USAB
  Date, Year: May 1966
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: Baburao Sadwelkar
  Author: Dnyaneshwar Nadkarni
  Date, Year: circa 1975
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: The New Vision in Contemporary Indian Art
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: 1964
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: Editorial: On Influences
  Author: Jaya Appasamy
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: Art Chronicle
  Author: Charles Fabri, Jag Mohan and Jagdish Mittal
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: Sunayani Devi - A Primitive of the Bengal School
  Author: Amina Kar
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: Santosh - A Painter of Kashmir
  Author: S.A. Krishnan
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: Modern Sculpture in Britain
  Author: Norbert Lynton
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: Book Review: 'Contemporary Indian Art Series: Gaganendranath Tagore'; 'Bhagat'; 'Lalit Kala Contemporary No.2 & No. 3'
  Author: Jag Mohan
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: Baroda Painters and Sculptors - A School and a Movement
  Author: Ratan Parimoo
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: Notes & Reflections
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: News and Notes
  Author: Rita Sinha
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: Indian Painters in Paris
  Author: Del Teil
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Lalit Kala Contemporary
  Title of Article/Essay: K. Venkatappa - A Reminiscence
  Author: G. Venkatachalam
  Editor: Jaya Appasamy
  Date, Year: circa 1965
  See More
 • Periodical: Marg - A Magazine of the Arts
  Title of Article/Essay: Contemporary Art
  Author: Baburao Sadwelkar
  Editor: Saryu Doshi
  Date, Year: 1984
  See More
;
;