Search Results


Filter Search

Reference Type

Artist

 • A.A. Almelkar
 • Anjolie Ela Menon
 • Auguste Rodin
 • Gopal Deuskar
 • Subhash Awchat
 • Sudhir Patwardhan

Author

 • Ashok Rane
 • Ganesh Matkari
 • Gautam Rajadhyaksha
 • Meghnad Kulkarni
 • Padmakar Kulkarni
 • Prabhakar Kolte
 • Prakash Vishwasrao
 • Ratnakar Matkari
 • Shanta Shelke
 • Shobha De
 • Subhash Awchat
 • Suhas Bahulkar
 • Sunanda Bhosekar
 • Vinayak Gadekar

Editor

 • Nikhil Wagle

Language

Place Published

 • Mumbai

Publisher

 • Ketan Masadekar
 • Nikhil Wagle

Year Range

From
To
Keyword searched for: Akshar

Total results found:

 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Chitratala Manus
  Translated Title of Article/Essay: (Man in Painting)
  Author: Subhash Awchat
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 2000
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Cannes chya Mohotsavat
  Translated Title of Article/Essay: (In the Cannes Film Festival)
  Author: Subhash Awchat
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 2001
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Asahi ek Chitrakar
  Translated Title of Article/Essay: (One of a Kind Artist)
  Author: Suhas Bahulkar
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 1994
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Padadyavarache Mahakavya
  Translated Title of Article/Essay: (Epic on the Screen)
  Author: Sunanda Bhosekar
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 1999
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Husain
  Author: Shobha De
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 1990
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Almelkar
  Author: Vinayak Gadekar
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 1999
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Prabhakar Barwe - ek rangyatri
  Translated Title of Article/Essay: (Prabhakar Barwe - a colourist)
  Author: Prabhakar Kolte
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 1996
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Shilpakalecha Bap
  Translated Title of Article/Essay: (Father of Sculpture)
  Author: Meghnad Kulkarni
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 1982
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Manasache Swatantrya ani Susamvadasathi Kala
  Translated Title of Article/Essay: (Art for Human Freedom and Communication)
  Author: Padmakar Kulkarni
  Date, Year: 2004
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Sudhir Patwardhan Yanchi Kala Manasache Swatantrya ani Susamvadasathi Kala
  Translated Title of Article/Essay: (Art of Sudhir Patwardhan: Art for Human Freedom and Communication)
  Author: Padmakar Kulkarni
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 2004
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Spielberg cha Cinema
  Translated Title of Article/Essay: (Spielberg's Movies)
  Author: Ganesh Matkari
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 2000
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Lekhanichi Maitri Kunchalyashi
  Translated Title of Article/Essay: (The Pen and Brush)
  Author: Ratnakar Matkari
  Date, Year: 1993
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Cheharyanchi Bhasha
  Translated Title of Article/Essay: (Language of Facial Expression)
  Author: Gautam Rajadhyaksha
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 1989
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Kurosawa
  Author: Ashok Rane
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 1995
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Monalisa-na Bhetaleli Bhetaleli
  Translated Title of Article/Essay: (Visit to Mona Lisa)
  Author: Shanta Shelke
  Editor: Nikhil Wagle
  See More
 • Periodical: Akshar
  Title of Article/Essay: Tiche Rang ani Resha
  Translated Title of Article/Essay: (Her Lines and Colours)
  Author: Prakash Vishwasrao
  Editor: Nikhil Wagle
  Date, Year: 1998
  See More
;
;